Privacyverklaring Pedicure Praktijk Joke Pleiter

 

Met deze privacyverklaring willen wij u als klant/patiënt informeren over de wijze waarop wij als zorgverlener omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens. Het waarom van de vastlegging,
verwerking en uitwisseling van uw gegevens met andere partijen (zorgverleners en uw zorgverzekeraar) wordt hieronder nader toegelicht. Voorts informeren wij u over uw overige wettelijke privacy rechten.


• Welke gegevens verwerken wij?
- In het kader van onze dienstverlening verwerken wij van u de volgende persoonlijke gegevens:
- Naam, adres, woonplaats, burgerservicenummer (BSN), polisnummer zorgverzekeraar, gegevens huisarts, telefoonnummer, emailadres etc., noodzakelijk voor administratie, facturering en contacten met overige (medische) personen zoals artsen, verzorgende, (wijk)verpleegkundige, podotherapeut en/of meewerkende collega pedicure.
- De gegevens omtrent uw gezondheid en de door ons uitgevoerde verrichtingen. Deze gegevens leggen wij vast in een medisch dossier. We nemen andere medische informatie (bijvoorbeeld informatie van uw huisarts), daarin op voor zover dit voor een goede hulpverlening aan u noodzakelijk is.

 

• Waarvoor gebruiken wij u gegevens?
- Als zorgaanbieders zijn we verplicht het BSN te registreren. Ook moeten wij dat nummer gebruiken als we gegevens over een patiënt uitwisselen. Dit staat in de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg.
- Uitwisseling van uw gegevens met andere zorgverleners (zoals bijvoorbeeld met uw Podotherapeut) vindt, nadat u hiervoor toestemming heeft gegeven, plaats via een beveiligde verbinding.
- In verband met de betaling van uw nota door de podotherapeut verstrekken wij, nadat u hiervoor toestemming heeft verleend, uw gegevens van de verrichte behandeling via een beveiligde verbinding aan uw Podotherapeut.
- Voor een adequate zorgverlening is vereist dat we over uw medische gegevens beschikken. Wij noteren de gegevens op een papieren en/of digitale kaart voor het goed kunnen uitvoeren van de behandeling/verzorging en de door ons uitgevoerde zorgverlening.

 

• Wat is de bewaartermijn van uw gegevens?
Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de goede zorgverlening. Wij zijn wettelijk verplicht uw gegevens volgens de regelgeving van de wet te bewaren.

 

Overige Privacyrechten
• U heeft recht op inzage, het aanpassen van gegevens en het verwijderen van gegevens uit uw
(patiënten)dossier.
• U heeft het recht om een aan ons gegeven toestemming te kunnen beperken én weer te
kunnen intrekken.
• Het recht op dataportabiliteit: u heeft het recht om gegevens makkelijk te kunnen meenemen en doorgeven aan een andere organisatie.
• Het recht op het indienen van klachten bij de Autoriteit Persoonsgegevens.


Op welke wijze beveiligen wij uw persoonsgegevens?
• Pedicure Praktijk Joke Pleiter neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt
passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan direct contact op met Pedicure Praktijk Joke Pleiter, telefoonnummer 0522-260026.
• Wij hebben de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:
- Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
- Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding, internetportaal Podotherapeuten.